www.kkpim.com

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
 
 
sss
ครูอัธยา สังข์อยุทธ์
หมวดวิชาการบัญชี
บัญชีต้นทุน1 บัญชีต้นทุน2
การบัญชีการเงิน วิชาโครงการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 
Skip ข่าวล่าสุด
 

ข่าวล่าสุด

(ยังไม่มีข่าว)
 
 
 

รายวิชาที่มีอยู่


 • rrr
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
  การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนของปัจจัยการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตำหนิ เศษวัสดุ และการบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม


 • kk
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับต้นทุนช่วงการผลิต ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

 • ff

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชีการบันทึกรายการค้าสําหรับธุรกิจให้บริการ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ในสมุดบัญชีขั้นต้น ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง ปิดบัญชีและงบการเงิน


 • io
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การแปลความหมายและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน

 • กกก
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการการดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงานโครงการดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด


 • ทบทวนเนื้อหาความรู้รายวิชา่การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
 • ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการทำงบประมาณสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจอุตสาหกรรม การนำงบประมาณไปใช้วางแผนและควบคุมการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้เทคนิคทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงินและวิธีอื่นๆ
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้นการใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ และการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพกระบวนการจัดการเรียนรู้


ประเภทของรายวิชา


 
 
Skip ปฏิทิน
 

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
 
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น
 

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
 
Skip สมาชิกออนไลน์
 

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
 
Skip กิจกรรมล่าสุด
 

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ พฤหัสบดี, 6 สิงหาคม 2020, 06:46AM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

 
Skip กิจกรรมทั้งหมด
 

กิจกรรมทั้งหมด

 
Skip การคำนวนเงินกู้
 

การคำนวนเงินกู้

จำนวนที่กู้ยืม
calculate
การผ่อนชำระ
calculate
จำนวนงวด/ปี ที่กู้
calculate
อัตราดอกเบี้ย
ความถี่ในการผ่อนชำระ
 
Skip ประเภทของรายวิชาSkip เข้าสู่ระบบ