subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

ประวัติอาจารย์

 

 

 


อาจารย์อัธยา  ถีนานนท์   ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)  แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

หน้าที่งานสอน  ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี, วิชาการบัญชีตั๋วเงิน, การบัญชีต้นทุน, การบริหารสินค้าคงคลังและวิชาโครงการ


หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ผลงานทางวิชาการ   หนังสือเรียนการบัญชีต้นทุน 2-เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงิน-การบัญชีต้นทุน1-คู่มือการจัดทำโครงการวิจัย
                            
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกริก, ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร

                     
                      


About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | @2009 by Littleturtle