subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

การเรียนภาษาไทยมีผลต่อการเรียนวิชาอื่นๆ

 

 

 


สวัสดีค่ะชาวอาชีวะทุกคน แน่ใจว่าทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาไทยมา อย่างแน่นอน เพราะเป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งเลยทีเดียว แม้จะเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพ ก็ต้องมีเรียนภาษาไทยอยู่ดี แต่รู้ไหมว่า มีผลสำรวจออกมาว่า ภาษาไทยมีผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย และที่สำคัญ คนที่อ่อนภาษาไทย อาจทำให้อ่อนวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ไปด้วย อ้าว...จะเป็นเพราะอะไรนั้น ลองไปดูกัน
          ทาง ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ บุญเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประสาทวิทยา กล่าวว่า การเรียนภาษา เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในวิชาอื่น เช่น ถ้าภาษาไทยไม่แน่น เด็กจะอ่านหนังสือไม่ออก หรือตีความหมายไม่เข้าใจ โดยเฉพาะตัวโจทย์ที่ต้องคิดออกมาเป็นตัวเลข ส่งผลให้การเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ยากโดยเฉพาะเด็กประถมที่จะต้องเริ่มแก้โจทย์ออก เป็นตัวเลข
          ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษา ที่ทำการประเมินผลรายวิชาต่างๆ ของเด็กใน 30,000 โรงเรียนในระดับประถมทั่วประเทศพบว่า วิชาภาษาไทยเด็กสอบแย่ที่สุด ส่วนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง ซึ่งผลที่แสดงออกมานี้ ย่อมส่งผลต่อตัวเด็ก และประเทศไทยในวันข้างหน้า โดยเฉพาะการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศที่รุกคืบเข้ามาทุกทาง
          คุณหมอกล่าวต่อว่า กุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กเก่งภาษา พ่อแม่ และครูต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้ เห็น และสัมผัสสิ่งรอบตัว เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ให้มากที่สุด รวมไปถึงการอ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้ภาษาที่อยู่ในนิทานถูกบันทึกในสมองของเด็ก ทำให้เด็กมีพื้นภาษาที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องเป็นหนังสือที่เด็กสนใจด้วย การรับข้อมูลถึงจะมีประสิทธิภาพ
          หลายคนได้ฟังอย่างนี้แล้ว คงตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยกัน มากขึ้นแน่ๆ เพราะนอกจากจะช่วยในการเรียนวิชาอื่นๆ แล้ว ยังเป็นวิชาที่สอนภาษาประจำชาติของเราด้วย ดังนั้น

 

 


About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | @2009 by Littleturtle